• Aucun produit mis en avant à l'heure actuelle.

Co wybrać? Szambo czy oczyszczalnię?

Rosnąca świadomość obywateli i działania odpowiednich organów państwowych i samorządowych nakazujące stosowanie takich metod unieszkodliwiania odpadów bytowych (w tym ścieków), które nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne. Wymogi stawiane obecnie przez odpowiednie akty prawne, a egzekwowane przez różne służby do tego powołane, będą powodowały likwidacje nieszczelnych zbiorników bezodpływowych (szamb), a zalecać będą budowę takich instalacji, które nie spowodują zagrożenia dla środowiska np. ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. W przypadku korzystania ze szczelnego szamba ilość ścieków powinna być zbliżona do ilości wody zużytej na potrzeby bytowe, którą to ilość łatwo określić na podstawie wskazań wodomierza.

Do wyliczenia zaleca się przyjąć zużycie równe 150 l ścieków na 1 mieszkańca / dobę. Ilość ścieków dla 4 osób wynosi:
4 * 150 = 600 l na dobę

a zużycie wody na cele bytowe w ciągu 1 miesiąca wyniesie:
600 l * 30 d = 18 000 l / miesiąc
Jest to ilość ścieków którą należy wywieźć wozem asenizacyjnym w ciągu 1 miesiąca.

Wywóz 1m3 to koszt od 10 - 15 zł.
Łączny koszt wywozu za 1 miesiąc wyniesie od 180 - 270 zł.
Koszt rocznego wywozu ścieków ze zbiornika bezodpływowego to kwota od 2160 - 3240 zł.

Tak wysokie koszty eksploatacji powinny spowodować zastanowienie się nad celowością zainstalowania przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków.
Pomijając początkowy koszt zainstalowania przydomowej oczyszczalni ścieków (który choć niższy przy budowie szamb szczelnych) eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków powoduje konieczność usuwania osadów średnio raz na 2-3 lata, co daje przy ilości ścieków : 2m3 koszt równy 30 zł a po rozłożeniu na dwa lata 15 zł rocznie. Są to koszty niewspółmiernie niższe niż eksploatacja zbiornika bezodpływowego lub kolektora ściekowego.
W niektórych oczyszczalniach musi być wykorzystywane natlenianie aby utrzymać przy życiu kultury bakterii a odbywa się to poprzez pompę elektryczną powodując znaczny wzrost kosztów za energię - w oczyszczalni naszej konstrukcji używanie takich urządzeń nie jest wymagane. Nie bez znaczenia jest też fakt że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków nie stwarza konieczności ciągłej kontroli poziomu ścieków oraz troski o organizację wywozu taborem asenizacyjnym.
Powyższe obliczenia i uwagi na pewno zwrócą uwagę Państwa odnośnie sensu i celowości stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy więc z większą uwagą zapoznać się z ofertą cenową na przydomowe ekologiczne oczyszczalnie ścieków.