Wymagania prawne

Wymagania legislacyjne:
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości 7,5 m3 nie wymaga pozwolenia na budowę, a wymaga natomiast zgłoszenia właściwemu organowi.
Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 718 art. 29 ust 1 pkt. 3 oraz art.30 ust 1 pkt. 1.

Eksploatacja oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 / d wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych lub w ramach zwykłego korzystania z wód nie wymagających pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi a jedynie zgłoszenia właściwemu organowi.
Dz. U. z 2001 r. Nr 140 poz. 1585.

Stopień oczyszczania w oczyszczalni firmy "MIRMAX" odpowiada wymogom zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r.
Dz. U. z 2002 r. Nr 212 poz. 1799 § 11.

Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo - bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.
Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 § 37.

Odległość studni dostarczającej wodę do picia i na potrzeby gospodarcze od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód 30 m.
Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 § 31.

Odległość osadnika gnilnego od studni dostarczającej wodę do picia i na potrzeby gospodarcze 15 m.
Dz. U. z 1991 r. Nr 116 poz. 503 § 8.

Dla zapewnienia prawidłowego procesu oczyszczania konieczne jest aby warstwa gruntu przepuszczalnego była grubsza niż 1,5 m licząc od dolnej krawędzi drenów do powierzchni zwierciadła wód gruntowych.
Dz. U. z 2002 r. Nr 212 poz. 1799 §11.