Lokalizacja

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym może być stosowana tylko i wyłącznie w gruntach dobrze przepuszczalnych (od żwiru do glin piaszczystych).
Instrukcje przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym można zrealizować spełniając warunki wymagane przez odpowiednie przepisy: * poziom wód gruntowych na danym terenie musi być min. 1,5m poniżej dolnej krawędzi drenów rozsączających
* odległość osadnika od ujęcia wody min. 15 m, od granicy działki min. 2 m.
* odległość drenażu rozsączającego od ujęcia wody min. 30 m, od granicy działki min. 2 m.

Lokalizacja przydomowej oczyszczalni:
Odległość osadnika:
* od granicy działki i drogi publicznej - min. 2m
* od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - min. 5m

Odległość lokalizacji rowów filtracyjnych i pól drenażowych
* od studni wody pitnej - 30/70 m;
* od granicy działki - 2m;
* od drogi - 2m.