Opis oczyszczalni

Przydomowa oczyszczalnia ścieków oferowana przez firmę "MIRMAX" służy do oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych z gospodarstw indywidualnych na terenach nieskanalizowanych. Oczyszczanie odbywa się w osadniku gnilnym (wyposażonym w filtr doczyszczający) oraz w współpracującym z nim drenażu rozsączającym. Prawidłowa eksploatacja zapewnia odprowadzanie do gruntu ścieków oczyszczonych w takim stopniu, że nie powodują one zanieczyszczeń gruntu i wód podziemnych. Oczyszczanie ścieków w przydomowej oczyszczalni ścieków jest kombinacją metody mechanicznej oraz biologicznej beztlenowej i tlenowej. w osadniku gnilnym zachodzą procesy sedymentacji osadów i flotacji zanieczyszczeń w ściekach oraz fermentacji w warunkach beztlenowych. Podczyszczone ścieki po przejściu przez filtr odprowadzane są poprzez studzienkę rozdzielczą do złoża rozsączającego. W złożu rozsączającym ścieki są oczyszczane w wyniku procesów biologicznych i chemicznych. Adsorpcja zanieczyszczeń na powierzchni cząstek gruntu powoduje rozwój mikroorganizmów tworzących tzw. błonę biologiczną. Mikroorganizmy te dokonują rozkładu zanieczyszczeń na stałe i gazowe produkty nieorganiczne. Oczyszczalnia jest urządzeniem praktycznie bezobsługowym należy jedynie raz na rok dokonać kontroli stanu filtra i jego przepłukanie oraz kontroli poziomu osadu z ewentualnym opróżnieniem.

Charakterystyka techniczna oczyszczalni MIRMAX:

 
Pojemność osadnika V = 2 m3 V= 3 m3 V = m3
Wymiary osadnika 1300 x 1400 x 1700 1300 x 1500 x 2400 1500 x 1600 x 2400
Masa osadnika 90 kg 120 kg 140 kg
Przepustowość 600 L / dobę 900 L / dobę 1200 L / dobę
Przepustowość 2 - 4 5 - 6 7 - 8